Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aldexsklepfirmowy.com.pl

 

 

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.aldexsklepfirmowy.com.pl stanowi własność Aleksander Dyderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksander Dyderski Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ALDEX Import-Eksport w Częstochowie, przy ul. Dąbkowskiego 40, NIP: 5730010025, REGON 150021336, tel. +48.601488900, adres e-mail: sklep_aldex@aldex.com.pl, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest sprzedawcą towarów, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym.

                                         

§ 1

Słowniczek

 

Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 

1)   sklep internetowy - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.aldexsklepfirmowy.com.pl,

2)   sprzedawca - Aleksander Dyderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksander Dyderski Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ALDEX Import-Eksport w Częstochowie, przy ul. Dąbkowskiego 40, NIP: 5730010025, REGON 150021336, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3)   użytkownik - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada dostęp do sklepu internetowego,

4)   konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5)   regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki zawierania i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, warunki ich rozwiązywania oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego utrwalenie przez użytkownika.
 4. Informacja o towarach, znajdująca się w sklepie internetowym, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w drodze przesłania przez użytkownika zamówienia (oferty) dotyczącego towaru, o którym informacja znajduje się w sklepie internetowym i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie.

 

§ 3

Przedmiot umowy

 

 1. Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym informację o towarach, które mogą być przedmiotem zawartej z użytkownikiem umowy.
 2. Treści zawarte w opisach towarów są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym:

1)   są fabrycznie nowe, chyba, że z opisu wyraźnie wynika, że towar jest używany.

2)   wolne od wad fizycznych i prawnych,

3)   zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i dopuszczone do sprzedaży na tym rynku.

 1. Wraz z towarem, sprzedawca wydaje użytkownikowi posiadane przez siebie dokumenty dotyczące towaru w tym standardowe elementy jego wyposażenia, jeżeli występują oraz instrukcję obsługi albo konserwacji, załączone przez producenta towaru, a także dokument gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym jest:

1)   w przypadku konsumentów paragon lub faktura (o ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania w przewidzianym prawem terminie),

2)   w przypadku innych użytkowników - faktura.

 

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

 

 1. W celu przygotowania zamówienia (oferty) użytkownik powinien:

1)   wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.aldexsklepfirmowy.com.pl,

2)   dokonać wyboru towaru w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”,

3)   po dokonaniu wyboru ilości towaru, zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku,

4)   wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane użytkownika niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się,

5)   dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności,

6)   zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki,

7)   zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie (ofertę).

 1. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia, w tym dostępności towaru i na adres elektroniczny podany przez użytkownika przesyła wiadomość elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia (oferty). Przesłanie tej informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia. Do biegu tego terminu nie liczy się godzin od 14.00 w piątek do 8.00 w poniedziałek oraz godzin przypadających w czasie świąt państwowych.
 2. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji, użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zamówionego towaru.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestrowania w sklepie internetowym, jak też logowania. Użytkownik ma prawo rejestracji w sklepie internetowym.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez całą dobę.
 5. Sprzedawca może nie przyjąć zamówienia w przypadku, gdy podczas weryfikacji zamówienia okaże się, że:

1)   użytkownik podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,

2)   brak jest kontaktu z użytkownikiem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,

3)   zamówienie zostało nieprawidłowo złożone przez użytkownika,

4)   użytkownik nie przestrzega postanowień regulaminu,

5)   występuje podejrzenie działania użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych.

 1. O nieprzyjęciu zamówienia z przyczyn wskazanych w ust.6 sprzedawca niezwłocznie informuje użytkownika.
 2. Jeżeli sprzedawca nie może przyjąć zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym użytkownika. Sprzedawca może zaproponować użytkownikowi inny towar o podobnych właściwościach i cenie, wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej podany przez użytkownika. W takiej sytuacji, użytkownik może przyjąć ofertę sprzedawcy lub zrezygnować z zakupu. Użytkownik przesyła sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres sprzedawcy ze swoją decyzją.  

 

§ 5

Cena oraz płatności

 

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym w zakładce „Koszty wysyłki” oraz wyświetla się przy składaniu zamówienia w ramach wyboru sposobu dostawy.
 2. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:

1)   przelew na rachunek bankowy sprzedawcy po przyjęciu zamówienia, a przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Warunkiem dostarczenia towaru jest otrzymanie zapłaty ceny w terminie do 7 (siedmiu dni) od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy, bez potrzeby składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń przez strony,  

2)   płatność za pobraniem realizowana przy odbiorze towaru wysłanego na adres wskazany przez użytkownika w zamówieniu,

 1. Koszty dostawy wskazane są w sklepie internetowym i są uwzględniane na fakturze lub paragonie, w odrębnej od ceny towaru pozycji.
 2. Towar dostarczany będzie:

 

§ 6

Dostarczenie towaru

1)     za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2)     transportem własnym, w indywidualnych przypadkach uzasadnionych rodzajem zamówionego towaru, po wcześniejszym ustaleniu tego z użytkownikiem.

 1. Towar może być odebrany przez użytkownika w siedzibie sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez użytkownika w zamówieniu.
 3. Przy otrzymaniu przesyłki użytkownik ma prawo sprawdzenia jej kompletności oraz ustalenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik ma prawo odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę bądź odmówić przyjęcia przesyłki.
 4. Po nadaniu przesyłki sprzedawca wysyła użytkownikowi pocztą elektroniczną informację z numerem przesyłki wraz z linkiem do strony firmy kurierskiej. Każda przesyłka wysłana za pomocą firmy kurierskiej jest monitorowana. W razie kradzieży lub zaginięcia przesyłki, która została opłacona, kwota zapłacona przez użytkownika jest niezwłocznie zwracana.
 5. Towar jest dostarczany do użytkownika w możliwie najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym:

1)   objęte są gwarancją producenta, o ile dokument gwarancji został załączony do towaru,

2)   objęte są rękojmią z tytułu wad fizycznych i prawnych na zasadach określonych w  

Kodeksie cywilnym, w okresie do 2 lat od wydania nowego towaru lub w okresie do 1  

roku od wydania towaru używanego, z zastrzeżeniem ust.2.

 1. W przypadku sprzedaży towaru użytkownikowi nie będącemu konsumentem wyłącza się

     przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie cywilnym, o ile udzielona została przez  

     producenta gwarancja.

 1. Użytkownik ma prawo wyboru uprawnień, z których chce skorzystać.
 2. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jej warunki określa dokument

     gwarancji, który użytkownik otrzymuje wraz z towarem.

 1. W przypadku skorzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z gwarancji

     producenta, zgłasza on reklamację do punktu serwisowego producenta wskazanego w

     dokumencie gwarancji lub wskazanego na stronie internetowej producenta.

 1. W przypadku skorzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z rękojmi może on zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej sprzedawcy lub w każdy inny sposób, tak, by informacja ta dotarła do sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji wysyłając użytkownikowi wiadomość elektroniczną.
 2. Po złożeniu reklamacji użytkownik odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy, na adres jego siedziby wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy wraz z reklamacją. Gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, użytkownik powinien udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W takim przypadku sprzedawca powinien odebrać reklamowany towar we własnym zakresie lub rozpatrzyć reklamację i usunąć wady w wyżej wymienionym miejscu.
 3. Sprzedawca powinien się ustosunkować do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli żądanie użytkownika dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny ze wskazaniem obniżonej ceny brak ustosunkowania się sprzedawcy we wskazanym wyżej terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając oświadczenie sprzedającemu w taki sposób, który ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną sprzedawca przesyła niezwłocznie konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)     dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od

     objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)   polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w

     posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)     dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w sklepie internetowym.
 2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło zanim sprzedawca przyjął zamówienie, zamówienie to przestaje wiązać.

§ 9

Zwroty

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zapłacona przez niego cena wraz z kosztami dostawy, odpowiadającymi kosztom najtańszej dostawy oferowanej przez sprzedawcę, jest mu niezwłocznie zwracana w formie przez niego wskazanej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje na koszt sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów, o których mowa wyżej, do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania, jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam towar odbierze. Zwrot ceny i kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z kosztami.    
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, towar wraz z innymi rzeczami, które otrzymał on w ramach promocji, jeżeli zostały dostarczone wraz z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Zwracany towar powinien być dostarczony sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy wskazanego w regulaminie. Zwrot następuje na koszt konsumenta.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonując rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub, jeśli użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.
 4. Dane osobowe użytkownika będącego osobą fizyczną nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę.
 5. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

 

§ 11

Własność intelektualna

 

Zdjęcia i opisy towarów prezentowane w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji, w tym na innych stronach internetowych, a także wykorzystywania w inny sposób, który mógłbym naruszyć te prawa.

.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, to jest ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje i zdjęcia towarów prezentowane w sklepie internetowym podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:7b58ee296952b86f9c2b457e82bf1105#0}
Click Shop | Hosting home.pl